ประกาศจังหวัดสิงห์บุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

28 ธันวาคม 2564